• 03-6966667 לשירות לקוחות חייגו  טלפון אייקון
סאייטויז'ן
A
A
A
A
יצירת קשר
שילחו הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם
צור קשר:
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 03-6966667
תנאי השימוש

תנאי השימוש

1. כללי

השירות המוגדר להלן מופעל על ידי סאייטויז'ן מערכות מידע בע"מ (להלן: "החברה ו/או מנהל השירות").

השירות פועל ברשת האינטרנט.

הגדרת השירות - מכירת שרותי ענן לצפייה בצילומים אלכסוניים באמצעות מערכת אינטרנטית ( להלן –השירות )

השימוש בשירות (כמוגדר להלן) הינו אך ורק בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "התקנון/ תנאי השימוש/ההסכם") בכל שלב שהוא של השימוש, התקנון ותנאי השימוש תקפים וחלים לגבי כל אפליקציה וכל טכנולוגיה נשוא השימוש בשירות, בין אם יתבצע באמצעות מחשב נייח ו/או כל כלי תקשורת אחר דרך רשת האינטרנט ו/או כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.

למען הסר כל ספק, מסמך זה הוא משום תקנון ותנאי שימוש המהווה הסכם מחייב בין המשתמש/ת בשירות ו/או באי אילו מחלקיו באשר הם (להלן: "המשתמש"), ובין החברה, ורלוונטי בחלקו אף כלפי צדי ג' בנקודות ספציפיות.

הנך נדרש/ת לקרוא תקנון זה להלן על תנאיו בקפידה ובמלואו לפני וכתנאי יסודי לשימוש בשירות. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי הגישה אל השירות ו/או השימוש בו ו/או באיזה מחלקיו, מעידים על גמירות הדעת וכי קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב בתנאי שימוש אלה ולתחולתם במלואם לגביך ללא יוצא מן הכלל.

ככל שאינך מסכים ו/או מוכן לקבל תחולתם של תנאי הסכם זה במלואם, הנך נדרש להפסיק ולסיים לאלתר כל גישה ו/או שימוש בשירות ו/או בחלקיו. יודגש כי בכל מקרה, שימוש ככל שתעשה בשירות ו/או בחלקיו יחילו עליך את תנאי ההסכם.

השימוש בשירות ו/או תכניו מותר לבני 13 ומעלה בלבד, ואך ורק כנגד קבלת הסכמתם של הורים ו/או אפוטרופסים  לקטינים עד גיל 18, בעצם פנייתך לקבלת השירות והשימוש בו הנך מצהיר כי קיבלת הסכמה זו כאמור לאחר שהבאת לידיעתם את הוראות תקנון זה.

תקנון זה נערך בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והינו חל ורלוונטי על כל היבטיו לנשים וגברים כאחד.

תקנון זה כולל תנאים המגבילים במפורש את אחריות החברה ואו מפעילי השירות כלפי המשתמשים בו ו/או כלפי צדי ג'. בכל מקום שההסכם מפרט את האחריות המוגבלת של החברה ו/או מפעילי השירות, הגבלת אחריות זו חלה גם על אחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

אין החברה אחראית לכל שימוש , פרטי ו/או מסחרי  ו/או משפטי שיתבצע עם מוצרי השירות .  

כל שימוש שיעשה המשתמש בתוצרים הוא על אחריות המשתמש בלבד וכל הורדה ו/או שימוש במוצר מאתר החברה יעשה באחריות המשתמש בלבד.

 

2. תשלומים נדרשים בגין השימוש בשירות

התשלום שעל כל משתמש לשלם עבור כל שירות שינתן , יתבצע באמצעות חיוב בכרטיס אשראי-

בגין שימוש חד פעמי ל- 24 שעות ישולם סך של 240 ₪

בגין שימוש  שנתי ישולם סך של 720 ₪  לשנה קלנדרית

המחירים כוללים מע"מ

 

3. השימוש בשירות

מוסכם ומובהר בזה כתנאי יסודי לשימוש בשירות ו/או בחלקיו, כי חלה על המשתמשים באופן בלעדי האחריות המלאה לאופן השימוש ו/או החשיפה לתכנים ו/או המידע ו/או ההודעות באשר הן במסגרת  השירות (להלן: "התכנים") ולכל התוצאות שינבעו משימוש כאמור. החברה וכי החברה ומי מטעמה אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים  ו/או לאופן השימוש בהם.

החברה שומרת לעצמה הזכות לנהל מעקב ו/או פיקוח כראות עיניה על ניתוב התכנים כאמור, אולם לא יהיה במעקב זה כדי להטיל כל חובה שהיא על השירות ו/או החברה.

החברה רשאית לפעול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כדי לסנן ולחסום באופן אוטומטי משתמשים מכל סיבה שהיא, המשתמש נותן בזה במפורש ומראש את הסכמתו לפעולות אלה. עם זאת מבלי לגרוע מן האמור מובהר בזה, כי החברה ו/או מפעילי השירות אינם מתחייבים לבצע סינון ו/או חסימה כאמור.

מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות המלאה לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים ככל שתבחר בכך עפ"י שיקולה הבלעדי.

מוסכם ומובהר בזה כי החברה לא תשא  בשום אופן ו/או צורה, בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או למידע שיקבל ו/או יוריד (Download) המשתמש במסגרת השירות ו/או לאמיתותן ו/או תוכנן של הודעות כאלה ו/או לכל קובץ מחשב שיצורף להן ו/או  פעולתו של כל קובץ כאמור.

 לכל תמונה ו/או צילום יצרף לוגו ושם של סאייטוויז'ן מערכות מידע בע"מ

בתוך כך מובהר ומוסכם בזה כתנאי יסודי לשימוש ולגישה לשירות כי החברה ו/או מפעילי השירות לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל תכנים ו/או מסרונים ו/או הודעות ו/או קבצים שיתקבלו באמצעות השירות ו/או בגין כל שימוש אחר בשירות.

מוסכם ומובהר במפורש כי חל על המשתמש ו/או מי מטעמו איסור מוחלט לשדר ו/או להציג תכנים מהשירות לצדי ג' כלשהם ו/או לכלל הציבור. בתוך כך לא יעשה ו/או ישדר ו/או יציג  המשתמש ו/או מי מטעמו תכני השירות באשר הם באמצעות כל אביזר תקשורת, פרוטוקול תקשורת, מכשיר תקשורת, תוכנה, לרבות כאלו המשנים את עיצובם של התכנים ו/או או מחסירים מהם חלקים ו/או תכנים כלשהם וכך גם בפרט ביחס לפרסומות ותכנים מסחריים.

 

4. פרטים אישיים והרשמה לשירות

מובהר בזה כי השימוש בשירות כרוך במסירת פרטים אישיים שונים העשויים להיות פרטים, כגון שם המשתמש, מספרי הטלפון של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, שם משתמש וסיסמא לרשת החברתית פייסבוק וכן תכנים ופרטים אישיים נוספים ביחס למשתמש לרבות במידת הצורך פרטים כלכליים, המשתמש אחראי לעשות שימוש זהיר ובקפידה במסירת ובחשיפת הפרטים כאמור. כמו כן אחראי המשתמש למסור פרטים נכונים בלבד. מתן פרטים שגויים, לא מלאים או לא מדויקים עלול לסכל את אספקת השירות והאחריות לכך תחול על המשתמש בלבד.

מבלי לגרוע מן האמור, בהצטרפותו לשירות ו/או קבלתו של המשתמש את תנאי הסכם זה הינו נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לשימוש בפרטיו במסגרת השירות ולצירוף פרטיו למאגר המידע של החברה ו/או השירות, ככל שישנו ו/או ככל שיהיה, והינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ביחס לשימוש בפרטיו כאמור. הנתונים שנמסרו כאמור בעת ההרשמה ישמרו בידי החברה . יצויין כי אמנם אין חובה עפ"י דין למסור לחברה את המידע האמור, עם זאת, בהיעדר מידע כאמור ייתכן ולא יתאפשר לך לעשות שימוש בשירותי השירות באשר הם. ייתכן ותבקש ליצור שם משתמש וסיסמא לצורך כניסה לשירות ו/או למערכת ו/או לצורך השימוש בשירות, בנוסף לדרכי זיהוי אחרים.

לחברה ו/או השירות שמורה הזכות להסיר את הרשמתך ללא הודעה מראש ו/או למנוע את הרשמתך מחדש בכל מקרה של הפרה של אי אילו מהוראות תקנון / הסכם זה ו/או בכל מקרה בו לא נעשה שימוש בשירות על ידך במשך 90 יום רצופים ו/או בכל מקרה בו הנך חב בחוב כספי כלשהו כלפי החברה ו/או השירות ו/או צד הקשור בהם.

 

5. פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים בו ודואגים ככל הניתן לשמור באופן קפדני על פרטיות המשתמשים וזכויותיהם בהקשר זה ומנהלים מדיניות פרטיות ככל שהדבר תלוי בהם כפי שבא לידי ביטוי בתקנון זה.

בתוך כך, מוסכם ומובהר כי הפרטים האישיים ככל שימסרו על ידך לחברה במסגרת שימושך בשירות ישמרו במאגר המידע של החברה ככל שישנו, בעיקר כמידע סטטיסטי, כאשר כנגד הסכמתך באישורך את תקנון זה, לחברה נשמרת הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש ו/או הקניה שלך החברה תשמור מידע זה במאגר המידע ככל שישנו לה באופן ולמשך תקופת זמן, לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.

בהסכמתך באישורך את התקנון, החברה תהיה רשאית להשתמש בנתונים אלו כדי לאפשר שימוש בשירותי החברה, כדי ליצור ו/או לשנות שירותים ותכנים של השירות ו/או החברה ו/או לצורך פילוח העדפותיך לצרכים מסחריים ו/או כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע שיווקי / פרסומי ממוקד או נרחב.

מבלי לגרוע מן האמור שמורה לך הזכות לבקש למחוק את פרטיך ונתוניך מהמאגר ככל שישנם שם וזאת באמצעות מייל לחברה.

מידע ופרטיך האישיים לא יועברו לצד ג' למעט במקרה של הפרת הוראות התקנון ו/או במקרה של פעולה שלא כדין ו/או כנגד צו שיפוטי ו/אן בכל מקרה שימצא כי מסירת המידע דרושה לצורך מניעת נזק חמור לאדם ו/או לצד ג' ו/או לרכוש ו/או בכל סכסוך ו/או מחלוקת לרבות משפטית ככל שתתעורר בינך לבין החברה ו/או השירות ו/או צד ג'. כן יחולו על עניין זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לעניין מחיקתך ממאגר המידע.

 

6. מידע המתפרסם במסגרת שירות

מובהר בזה והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת השירות עשוי להגיע אליו ו/או כי השירות עלול לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בכל מדיה אחרת. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה משום המלצה ו/או או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המפורסמים, ו/או המוצעים למכירה. המשתמש מאשר כי ניתן לשלוח לו מידע שכזה

מנהלי השירות ו/או החברה אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בשירות ו/או לכל שימוש שייעשה בהם. מפעילי השירות אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם ועל-כן אינם יכולים לוודא את דיוקו, שלמותו ומהימנותו. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי הנמסר במסגרתם חלה על המפרסמים.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בשירות יסוכמו ישירות ובנפרד בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר ועל אחריות אותם צדדים בלבד מבלי שהחברה ו/או השירות יהיו צד להתקשרות כאמור על כל המשתמע מכך. מפעילי השירות ו/או החברה אינם מהווים צד לכל עסקה כזו באשר היא, ולא יישאו בשום צורה ואופן באחריות לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בשירות או ירכשו באמצעותן.

כן מובהר ומוסכם כתנאי יסודי להסכם זה כי החברה אינה ולא תהיה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכני השירות ואינה ולא תהיה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מובהר למען הסר ספק כי בכל מקרה כל מידע העולה ו/או המופיע בשירות אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים במידת הנדרש.

 

7. קישורים

השירות עשוי לכלול הודעות ו/או קישורים ('לינקים') לפעילות שהינה חיצונית לשירות לרבות ברשת האינטרנט. מפעילי השירות אינם מתחייבים כי כל ההודעות והקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לשירות או לעמוד אינטרנט פעילים. העובדה שתמצא בשירות קישור לשירות מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע בשירות זה מלא, מהימן ועדכני.

מובהר בזה למען הסר כל ספק כי לכשמדובר בקישור לשירותים שאינם נמצאים בשליטת מפעילי השירות ו/או החברה, מפעילי השירות ו/או החברה אינם ולא יהיו אחראים לתוכנם ו/או להתנהלותם ו/או לנוהגיהם של הקישורים בתחום הפרטיות ו/או לשון הרע ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. לכשמדובר בקישור לשירותים בשליטת החברה יחולו על השימוש בקישור תנאי השימוש ו/או התקנון הרלוונטי לאותו קישור בנוסף לתקנון זה.

מנהלי השירות ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים נשוא איזה מהקישורים.

מנהלי השירות רשאים להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

 

8. אחריות מוגבלת של מנהלי השירות ו/או החברה

 

מובהר ומוסכם בזה כי השימוש בשירותי השירות ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ו/או מי מטעמו.

השירותים בשירות ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות ו/או החברה בגין תכונות השירותים, תוכנם, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או דרישותיו או התגובות שיעורר (אם בכלל) השימוש שיעשה ע"י המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות.

מפעילי השירות אינם מתחייבים שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורישת למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לשירות וממנו.

השירות לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שפורסמו על ידי המשתמש עקב השימוש בשירות.

 

9. הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, המשתמש מצהיר ומתחייב בזה לשפות ולפצות את מפעילי השירות ו/או את החברה בכל מקרה שבו יפר הוא ו/או מי מטעמו את תנאי השימוש בשירות או יפעל בקשר אליו בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילי השירות ו/או לחברה ו/או למי מטעמם.

 

10. קניין רוחני

מובהר ומוסכם בזה והמשתמש ו/או מי מטעמו מצהירים כי ידוע להם שכל זכויות היוצרים באשר הם ו/או הקניין הרוחני באשר הוא בשירות ו/או במרכיביו ו/או על תכניו ו/או רעיונות באשר הם, לרבות אך לא רק מידע ו/או סודות מסחריים ו/או פטנטים ו/או זכויות היוצרים, ו/או סימני המסחר לרבות אך לא רק כאלו הנוגעים לעיצוב השירות ו/או תכניו ו/או בתוכנה, יישום קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מאגר מידע וכל חומר אחר הכלולים בשירות - הינן בבעלות מלאה ובלעדית של החברה בלבד (ו/או מי מטעמה).

אין להעתיק, לשעתק, להקליט, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להשכיר, להשאיל, לתרגם, לסחור, ליצור יצירה נגזרת או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא הסכמה מפורשת וספציפית של החברה בכתב ומראש.

כן מובהר בזה למען הסר ספק כי בשירות עשויים להימצא תכנים נוספים ו/או מקבילים, המתפרסמים על-פי הסכם בין החברה לבין צד שלישי באשר הוא. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי ו/או מי מטעמו, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשעתק, להקליט, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להשכיר, להשאיל, לתרגם, לסחור, ליצור יצירה נגזרת או למסור לצד שלישי אחר, ו/או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. ככל שמשתמש באשר הוא ו/או מי מטעמו יעשה שימוש כאמור ו/או יפר זכות קניין רוחני כאמור, יהיה הדבר באחריותו המלאה והבלעדית.

מובהר בזה כי סימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם טרם נרשמו, הם קניינם המלא והבלעדי של החברה בלבד, אין לעשות שימוש בסמני המסחר של החברה בלא הסכמתה הספציפית בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי חל איסור מוחלט להעתיק תכנים מן השירות באמצעות תוכנות מחשב אוטומטיות להעתקת ו/או סריקה ו/או אחזור אוטומטי של תכנים, , כמו וכן חל האיסור האמור לצורך יצירת מאגר ו/או לקט ו/או אוסף של תכנים כלשהם מאת ו/או מתוך השירות.  

 

11. שינויים בשירות ו/או בתכנים המועלים לשירות ו/או בתעריפי השירות

מוסכם ומובהר בזה כתנאי יסודי לשימוש בשירות כי החברה רשאים לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את השירות, תכניו, תעריפיו, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בשירות, בלא צורך במתן הודעה ו/או קבלת הסכמה של המשתמש מראש למעט אפשרות ניתוק.

מובהר כי בכל מקרה כאמור לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, וכן לא לגבי שינויים בתעריפי השירות.

 

12. פרק חיובים

תקופת התנסות חינמית של 1 דקות שבתקופה זו כללי התקנון יחולו והתשלום יהיה חינם. לאחר 1 דקות עם הצטרפות לשירות בתשלום תתבקש  להכניס פרטי כרטיס אשראי על מנת שנוכל לחייב אותך.

 

13. הפסקת השירות

החברה ו/או מפעילי השירות רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט ומבלי לתת לכך כל סיבה, למנוע מכל משתמש שהוא ו/או מי מטעמו את השימוש בשירות, לרבות אך לא רק, אם יסברו עפ"י שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש מפר אי אילו מתנאי הסכם זה ו/או תנאי הגנת הפרטיות ו/או תנאי התשלום ו/או זכויות קניין רוחני ו/או פועל באופן לא חוקי ו/או מזיק לשירות ו/ו למשתמשים בו.

מבלי לגרוע מן האמור החברה ו/או מפעילי השירות רשאים לבטל הסכם זה ולהפסיק או להקפיא זמנית את מתן שירותי השירות למשתמש, בכל עת שימצאו, לפי שיקול דעתם המוחלט, כי המשתמש ו/או מי מטעמו הפר איזו מהוראות הסכם זה או שעשה כל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותי השירות ו/או בחברה ו/או בצד ג' כלשהו ו/או באיזה מן המשתמשים האחרים בשירות שירותי השירות או אם הפר את כללי השימוש המקובלים בשירות כאמור. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה ומפעילי השירות לפי תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

בנוסף לאמור, כתנאי יסודי בתקנון זה מובהר מראש ובמפורש כי החברה ו/או מפעילי השירות רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן השירות ו/או פעילותו ולא תישמענה כל טענה ו/או תביעה מצד כל משתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר בקבלתם את תנאי תקנון זה מוותרים במפורש ומראש על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

ככל שהחליטה החברה כל הפסקת הפעילות כאמור, תימסר על כך הודעה, בכל מקרה, מנהלי השירות אינם חייבים להודיע למשתמש אישית על הפסקת השירות.

במקרה של תקלת שבר , זמן התאוששות לחזרה לפעילות הוא עד 96 שעות. (לא כולל ימי חג, ערבי חג וסופ"ש)

 

14. תמיכה טכנית מה ניתן להתחייב במסגרת פרק זה

מנהלי השירות ו/או החברה אינם מחויבים לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש בשירות. מפעילי השירות ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש בשירות, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד support@sightvision.co.il

 

15. המחאת זכויות

העבירה החברה ו/או מפעילי השירות את זכויותיהם בשירות, או כל חלק מהן, לצד שלישי, יהיו רשאים להמחות גם את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן.  מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזאת באופן מפורש כתנאי יסודי לתקנון זה כי המשתמשים באשר הם אינם רשאים להעביר ו/או להמחות לאחר/ים את זכויות השימוש בשירות.

 

16. עדכון תנאי ותעריפי השימוש

החברה ו/או מנהלי השירות רשאים לשנות או להחליף מעת לעת את ההסכם ואת תנאי השימוש ו/או תעריפי השימוש בשירות. כל שינוי ו/או החלפה של ההסכם ו/או תנאי השימוש ו/או תעריפי השימוש יחולו לאלתר על כל המשתמשים ו/או מי מטעמם. כל שינוי בתקנון  זה ו/או בתנאיו יעמוד לעיון המשתמשים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בסרגל הכלים של השירות וכל שינוי בתעריפי השימוש יעמוד לעיון המשתמשים באתר החברה המצוין מעלה.

 

17. הוספת שירותים

מנהלי השירות עשויים לפתח את השירות ולהוסיף לו שירותים נוספים מעת לעת. במידה שנרשם משתמש כחבר בשירות, ייתכן שיידרש המשתמש לאשר את הסכמתו לתנאי שימוש עדכניים שנועדו לשקף גם שירותים אלה.

 

18. דין וסמכות שיפוט

על כל דבר ועניין הקשור בהסכם זה על תנאיו, ו/או בשימוש ו/או באופן השימוש ו/או תוצאות השימוש בשירות ו/או הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבתי המשפט המוסמכים עניינית במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית על כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה.

 

אישור המשתמש – לאחר שקראתי את התקנון המפורט על תנאיו ולאחר שהיתה לי הזכות לקבל יעוץ האם לאשר התקנון ולהשתמש באתר הנני מאשר הסכמתי לתנאי התקנון והנני מאשר תנאיו